Regulamin szkoły językowej Francu.ski

Art. 1

Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania szkoły językowej Francu.ski, działającej pod domeną francu.ski. Przed zapisaniem się na lekcję w szkole Francu.ski każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Art. 2

Właścicielem szkoły jest firma Bartosz Garliński Koncept, zarejestrowana przy ul. Opłotkowej 11, 51-007 Wrocław, NIP: 8981821136, REGON: 363414246. Adres e-mail szkoły to p@rler.fr, numer telefonu to 517 943 491.

Art. 3

W celu korzystania z usług szkoły Francu.ski należy mieć skończone 16 lat i zarejestrować się w serwisie nakiedy.pl oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Osoba, która, tego dokonała zwana jest dalej Użytkownikiem.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 oraz ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

Art. 4

Zamawianie, rezerwacja, modyfikacja oraz anulowanie terminów lekcji odbywa się za pośrednictwem systemu online nakiedy.pl. W przypadku lekcji płatnych, warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji terminu jest opłacenie rezerwowanych terminów z góry za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Możliwe jest również opłacenie zajęć poprzez wykupienie karty przedpłaconej na wybraną liczbę lekcji o z góry ustalonym formacie czasowym.

Lekcje indywidualne odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype, Zoom lub za pośrednictwem innego rozwiązania komunikacyjnego jeśli nauczyciel i Użytkownik tak ustalą między sobą.

Lekcje wieloosobowe odbywają się wyłącznie za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom.

Art. 5

Lekcja próbna jest indywidualną pierwszą lekcją trwającą około 55 minut. Skorzystanie z lekcji próbnej nie zobowiązuje do dalszej nauki ani uiszczania jakiejkolwiek opłaty. Skorzystanie z lekcji próbnej nie jest obowiązkowe aby rozpocząć naukę w szkole francu.ski. Jeden Użytkownik może skorzystać z lekcji próbnej tylko raz.

Lekcje płatne trwają tyle, ile wskazuje cennik, i są płatne z góry według cennika.

Lekcje płatne trwają co najmniej 45 minut i są płatne z góry według cennika.

Art. 6

Rezerwacji terminu lekcji można dokonać nie później niż 24 godziny przed lekcją oraz nie wcześniej niż 90 dni przed lekcją.

Art. 7

Odwoływanie terminu możliwe jest również wyłącznie za pośrednictwem systemu nakiedy.pl, nie później niż 24 godziny przed lekcją. Płatność przechodzi wtedy na następne zajęcia, możliwe jest zarezerwowanie kolejnej lekcji korzystając z opcji „lekcji przedpłaconej” w systemie rezerwacyjnym nakiedy.pl. W przypadku późniejszego odwołania zajęcia zostają anulowane, a wpłata przepada.

Art. 8

Nie przewiduje się zwrotów wynikających z niewykorzystanych zajęć lub rezygnacji z zajęć, gdy to niewykorzystanie lub rezygnacja wynika z inicjatywy Użytkownika. Szkoła Francu.ski w szczególnych przypadkach może zwrócić kwotę za nieodbyte zajęcia, nie jest jednak do tego zobowiązana.

Art. 9

Nie przewiduje się zwrotów wynikających z niewykorzystanych zajęć lub rezygnacji z zajęć, gdy to niewykorzystanie lub rezygnacja wynika z inicjatywy Użytkownika. Szkoła Francu.ski w szczególnych przypadkach może zwrócić kwotę za nieodbyte zajęcia, nie jest jednak do tego zobowiązana.

Art. 10

Jeśli od strony nauczyciela lub Użytkownika nastąpiły problemy z połączeniem internetowym zajęcia są przedłużone lub przekładane na inny termin.

Art. 11

Jeśli ze strony Użytkownika nastąpiła konieczność przerwania lekcji już po jej rozpoczęciu, lekcja ulega skróceniu, i nie ulega przełożeniu na inny termin.

Art. 12

Nauczyciel czeka na zaplanowanej lekcji indywidualnej na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie pojawia się przez 15 minut, planowane zajęcia indywidualne przepadają. Czas faktycznego rozpoczęcia lekcji indywidualnej nie wpływa na planowy czas zakończenia lekcji. Lekcja rozpoczęta z opóźnieniem ulega skróceniu o czas opóźnienia.

W przypadku lekcji wieloosobowej, Nauczyciel czeka 5 minut, po czym rozpoczyna lekcję z Użytkownikami, którzy się połączyli. Szkoła Francu.ski nie gwarantuje możliwości powtórzenia podczas danej lekcji materiału, o którym była mowa w czasie, gdy Użytkownik był nieobecny.

Art. 13

Szkoła Francu.ski stara się utrzymywać zarezerwowane przez Użytkownika terminy zajęć. Szkoła Francu.ski rezerwuje sobie jednak możliwość zmian, szczególnie po dłuższej przerwie w odbywaniu zajęć, lub przy wielu odwołaniach w danym okresie.

Art. 14

Szkoła Francu.ski stara się wspierać rezerwowanie powtarzalnych terminów każdego tygodnia, jednakże nie gwarantuje, że takie rozwiązanie będzie za każdym razem możliwe.

Art. 15

Szkoła Francu.ski akceptuje płatności dostępne poprzez system płatności online Przelewy24 (w tym także płatności kartą płatniczą). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506

Art. 16

W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania w czasie spotkania (np. zakłócanie lekcji, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub bycie pod jego wpływem, podejrzenie bycia pod wpływem środków odurzających, wulgarne lub agresywne zachowanie, rażące naruszanie zasad kultury osobistej, itp.) Użytkownik zostaje w trybie natychmiastowym wykluczony z zajęć bez możliwości uzyskania zwrotu za opłacone zajęcia, jak również musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi w razie podejrzenia popełnienia przez niego czynu zabronionego.

Również w innych szczególnych przypadkach szkoła Francu.ski z własnej inicjatywy ma prawo zakończyć świadczenie usług na rzecz Użytkownika w trakcie trwania wykupionego pakietu lekcji. Kwota za niewykorzystane zajęcia ulega wtedy zwrotowi według art. 17 regulaminu

Art. 17

Zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia obliczany jest według wzoru: ilość niewykorzystanych lekcji x kwota za lekcję według cennika.

Art. 18

W przypadku reklamacji dotyczących wykupionych lekcji, można je składać mailowo na adres p@rler.fr lub listownie na adres firmy w czasie do 30 dni od terminu zajęć, których dotyczy reklamacja. Szkoła ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, w czasie nie przekraczającym 14 dni.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 19

Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Szkoła poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.