Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik savoir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to wiedzieć, umieć. Czasownik savoir jest 10. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik savoir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika savoir jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik savoir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika savoir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem trzeciej grupy. W trybie subjonctif czasownik savoir jest nieregularny.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je saisj’ ai su
tu saistu as su
il / elle / on saitil / elle / on a su
nous savonsnous avons su
vous savezvous avez su
ils / elles saventils / elles ont su
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je savaisj’ avais su
tu savaistu avais su
il / elle / on savaitil / elle / on avait su
nous savionsnous avions su
vous saviezvous aviez su
ils / elles savaientils / elles avaient su
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je sauraij’ aurai su
tu saurastu auras su
il / elle / on saurasil / elle / on aura su
nous sauronsnous aurons su
vous saurezvous aurez su
ils / elles saurontils / elles auront su
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je susj’ eus su
tu sustu eus su
il / elle / on sutil / elle / on eut su
nous sûmesnous eûmes su
vous sûtesvous eûtes su
ils / elles surentils / elles eurent su

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je sauraisj’ aurais su
tu sauraistu aurais su
il / elle / on sauraitil / elle / on aurait su
nous saurionsnous aurions su
vous sauriezvous auriez su
ils / elles sauraientils / elles auraient su

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je sacheque j’ aie su
que tu sachesque tu aies su
qu’il / elle / on sachequ’il / elle / on ait su
que nous sachionsque nous ayons su
que vous sachiezque vous ayez su
qu’ils / elles sachentqu’ils / elles aient su

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
sacheaie su
sachonsayons su
sachezayez su

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
savoiravoir su

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
susavantayant su
suesavante
sussavants
suessavantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en savanten ayant su

Pytania z inwersją

SAVOIR w pytaniach z inwersją w présent
sais-je
sais-tu
sait-il
sait-elle
sait-on
savons-nous
savez-vous
savent-ils
savent-elles

Inne informacje n/t czasownika SAVOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr