absorptionwchłonięcie
abus de droitnadużycie praw
acompte sur dividendedywidenda przejściowa
actif à court termeaktywa obrotowe
actif à long termeaktywa długoterminowe
actif circulantaktywa obrotowe
actif courantaktywa obrotowe
actif immobiliséaktywa stałe
actif netaktywa netto
actifsaktywa
action au porteurudział na okaziciela
action d’apportakcja wkładowa
action de numéraireakcja pieniężna
action de préférenceakcja preferencyjna
action nominativeakcja imienna
action privilégiéeakcja uprzywilejowana
action privilégiée sans valeur nominaleakcja uprzywilejowana bez wartości nominalnej
action sans droit de voteakcja bez prawa głosu
action sans valeur nominaleakcja bez wartości nominalnej
adopter la comptabilitéprzyjęcie metody rachunkowej
affacturagefaktoring
affectation comptablezlecenie księgowe
amendegrzywna
amortissementamortyzacja
amortissement comptableamortyzacja księgowa
amortissement cumuléskumulowana amortyzacja
amortissement des apports reportésamortyzacja odroczonych składek
annexe comptablezałącznik rachunkowości
annuitétransza roczna
apportwkład
apport affectéprzypisany wkład
apport en industriewkład przemysłowy
apport en naturewkład rzeczowy
apport en numérairewkład pieniężny
apport non affectéwkład nie przypisany
apport partiel d’actifczęściowe wniesienie aktywów
apport reportéwkład odroczony
approbation des compteszatwierdzenie kont
arbitragearbitraż
arrêtérozporządzenie
associéwspólnik
astreintekara za zwłokę w wykonaniu postanowienia sądu
autofinancementfinansowanie wewnętrzne
autres éléments du résultat étenduinne całkowite dochody
bail commercialdzierżawa komercyjna
bailleurwynajmujący
balancebilans
base d’impositionpodstawa opodatkowania
bénéficezysk
bénéfice dilué par actionrozwodniony zysk na akcję
bénéfice par actionzysk na akcję
bénéfices avant impôts et intérêtszysk przed opodatkowaniem i odsetkami
bénéfices avant impôts, intérêts et amortissementzysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją
bénéfices non répartiszyski zatrzymane
bilanbilans
blanchimentlegalizacja nielegalnych aktywów (pranie pieniędzy)
brainstormerbrainstormować
budgetbudżet
ca fait sensto ma sens
capacité d’autofinancementzdolność do samofinansowania
capital-actionskapitał zakładowy
capitaux propreskapitał własny
cautionnementkaucja
cddUmowa na czas określony
cdiUmowa na czas nieokreślony
centralisationcentralizacja
cessionnairemandatariusz
chargeObciążenie
charge à payerpłatność z tytułu opłat: dług powstały w wyniku sytuacji występującej w roku obrachunkowym.
charge constatée d’avanceopłata stwierdzona z góry
charge d’exploitationkoszty operacyjne
charge payée d’avanceopłata z góry
charges comptabilisées d’avanceprzedpłacone wydatki
charges de personnelopłaty za personel
charges payées d’avanceprzedpłacone wydatki
chef d’equipeteam leader
chèqueczek
chiffre d’affairesobrót
coentreprisejoint venture
collaborateurpracownik
comptabilité analytiquerachunkowość analityczna
comptabilité par fondsrachunkowość funduszy
comptabilité séparéeosobna księgowość
compterachunek
compte de bilanrachunek bilansowy
compte de gestionkonto zarządcze
compte de l’exploitantkonto operatora
compte de résultatrachunek dochodowy
compte de résultatrachunek zysków i strat
comptes consolidésskonsolidowane rachunki
concours bancaire courantbieżąca bankowość
conf’calltelekonferencja
confusantz ang. “confusing”
contrat d’affacturageumowa faktoringowa
contrat de bailumowa najmu
contrat de gré à gréumowa za obopólną zgodą
contrat de prêtumowa pożyczki
contrepartieodpowiednik
contribuablepodatnik
contrôle internekontrola wewnętrzna
court termekrótkoterminowe
courtagepośrednictwo
cout de fabricationkoszt wytworzenia
coût de passation de commandekoszt zamówienia
coût de revientkoszt własny
coût des marchandises vendueskoszt sprzedanych towarów
coût historiquekoszt historyczny
coût indirect d’unité d’œuvrepośredni koszt jednostki pracy
couverturepokrycie
CR (compte rendu)sprawozdanie
créancedług
créditkredyt
crédit-bailleasing
créditeurs et charges à payerzobowiązania i narosłe zobowiązania
cumul des autres éléments du résultat étenduskumulowane inne całkowite dochody
DAFCAO / CFO
date d’enregistrementdata rejestracji
deadllinedeadline
débitnależności
débiteursnależności
debrieferomówić sprawę
délai de paiementokres płatności
délai impartiswyznaczony (nieprzekraczalny) termin
dépôt et cautionnementdepozyt ​​i kaucja
dépréciationutrata wartości
dettedług
dette à long termedług długoterminowy
dette consolidéeskonsolidowany dług
dette provisionnéeprzewidywany dług
dettes d’exploitationdługi operacyjne
differencielróżnica zdań
disponibilitésdostępność
dommages-intérêtsodszkodowanie
dotationdotacja
dotation aux amortissementsodpis amortyzacyjny
écart d’acquisitionnadwyżka wartości firmy względem jej aktywów
échange de données informatise (edi)komputerowana wymiana danych
échange de formulaires informatise (efi)komputerowa wymiana formularzy
écriturezapis księgowy
effet à payernalezności do zapłaty
effet à recevoirnależności do otrzymania
effet remis à l’escomptenależności zdyskontowane
empruntpożyczka
en internewewnętrznie
en one to onew 4 oczy
en phasezgodne
endossementindos
enregistrement de la facture au prix brutrejestracja faktury po cenie brutto
entrée de trésoreriewpływ do kasy
entreprise associéefirma stowarzyszona
état de l’évolution de l’actif netzestawienie zmian w aktywach netto
état de rapprochement bancaire (etr)status uzgadniania bankowości (etr)
état des résultatszestawienie wyników
état des variations des capitaux propreszestawienie zmian w kapitale własnym
état du résultat étendusprawozdanie z całkowitych dochodów
état financiersprawozdanie finansowe
état prévisionnelpreliminarz
états financiers consolidésskonsolidowane sprawozdanie finansowe
états financiers intérimairesśródroczne sprawozdania finansowe
états financiers intérimaires (semestriels)śródroczne sprawozdania finansowe (półroczne)
etre charettebyć spóźnionym z zadaniami
etre force de propositionbyć postawionym przed koniecznością zaproponowania rozwiązania
excédent brut d’exploitationnadwyżka operacyjna brutto
excluwyłączony
exercicerok budżetowy
externaliserzlecić zewnętrznej firmie
extournenota kredytowa
facteur d’actualisationwspółczynnik dyskontowy
facturefaktura
feedbackfeedback, opinia zwrotna
filialefilia
financement hors bilanfinansowanie pozabilansowe
flux de trésorerieprzepływ gotówki
fonds commercialfundusz handlowy
fonds d’administrationfundusz administracyjny
fonds de dotationwydzielony kapitał
fonds de roulementkapitał obrotowy
fonds propresśrodki własne
frais d’établissementkoszty założycielskie
frais d’installationopłaty instalacyjne.
franchisekoncesja
franchiséfranczyzobiorca
franchiseurfranczyzodawca
fusionfuzja
fusion-absorptionfuzja-wchłonięcie
grand-livregłówna księga rachunkowa
heures supplémentairesnadgodziny
immeuble de placementnieruchomości inwestycyjne
immobilisationunieruchomienie, kapitał
immobilisations corporellesrzeczowe aktywa trwałe
immobilisations incorporelleswartości niematerialne
impôt foncierpodatek od nieruchomości
impôt sur le revenu des personnes physiquespodatek dochodowy od osób fizycznych
impôt sur les bénéficespodatek dochodowy
impôt sur les sociétéspodatek dochodowy od osób prawnych
injonction de payernakaz zapłaty
instruments financiers dérivéspochodne instrumenty finansowe
intérêtsudziały, odsetki
intérêts minoritairesudziały niekontrolujące
inventaire intermittentzapasy nieciągłe
inventaire permanentzapasy ciągłe
inventaire physique des stocksfizyczne zapasy
investigueranalizować
investisseurinwestor
IR : impôt sur le revenupodatek dochodowy
IRPPpodatek dochodowy od osób fizycznych
IS : impôt sur les sociétéspodatek dochodowy od osób prawnych
ISF: impôt de solidarité sur la fortunepodatek solidarnościowy od bogactwa
je suis focusjestem skoncentrowany na
je te reviensodpowiem ci
JEI : jeunes entreprises innovantes.młode innowacyjne firmy.
journalgazeta
journal officielkbis
KBISzaświadczenie o założeniu firmy
lettre de changeweksel
lettre de voiturelist przewozowy
libellébrzmienie (zapisu prawnego)
libération de parts sociales / d’actionszwolnienie udziałów / akcji
liquidation (d’une société)likwidacja (spółki)
long termedługoterminowe
loyerwynajem / czynsz
mandataireupoważniony przedstawiciel
marchandisestowary
margemarża
marge bénéficiairemarża zysku
marge commercialemarża handlowa
mensualitétransza miesięczna
méthode de la comptabilité par fonds affectésmetoda księgowania według funduszy celowych
méthode du coût completmetoda pełnego kosztu
méthode du reportmetoda raportowania
moins-valueodpis
mon n+1mój szef
N+1szef
objet socialcel działalności
opération d’exploitationdziałalność operacyjna
opération entre apparentéstransakcja z podmiotem powiązanym
organisme sans but lucratiforganizacja non-profit
outsourcerzlecić zewnętrznej firmie
ouvertureotwarcie
pacte d’associés (pacte d’actionnaires)pakt udziałowców (pakt akcjonariuszy)
part socialeudział
participation aux bénéficespodział zysków
passif à court termezobowiązania krótkoterminowe
passif à long termezobowiązania długoterminowe
passif d’impôts futursprzyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
passifspasywa
payable à vuepłatne na okaziciela (np. weksel)
payé à terme échupłatne z dołu
personnalité juridiqueosobowość prawna
personnalité moraleosobowość prawna
personne moraleosoba prawna
pertestrata
pièce justificativedokument uzasadniający, zaświadczenie
placementsinwestycje
plus-valuezyski kapitałowe
pour acquitasygnata
prélèvement, retenue à la sourcewstrzymanie u źródła
prendre le leadkierować
preneur / locatairenajemca
prévisionnelzapowiedź
prez’prezentacja
primepremia
prime sur empruntpremia kredytowa
produit à recevoirprzychód do otrzymania
produit comptabilise d’avanceprzychód zasięgowany z góry
produit d’exploitationprzychody operacyjne
produit encaisse d’avancewpływy pieniężne z góry
produitsprodukt / przychód
produits perçus d’avanceprodukty otrzymane z góry
propalemocna propozycja handlowa
provisionrezerwa
provision pour créances douteusesrezerwa na wątpliwe wierzytelności
qui va bienpasujący
rapprochement bancaireuzgodnienie bankowe
ratio d’endettementwskaźnik zadłużenia
ratio de rentabilitéwskaźnik rentowności
recettes fiscalesprzychody z podatków
rentabilitérentowność
réserveszapasy
réserves latentesutajone rezerwy
résultatwynik
résultat comptable avant impôtzysk księgowy przed opodatkowaniem
résultat d’exploitationzysk operacyjny
revenudochód
SA (société anonyme)spółka akcyjna
SARL (société à responsabilité limitée)SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
SAS (société par actions simplifiée)uproszczona spółka akcyjna
SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)SASU (jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna)
scopezakres działań
seuil de rentabilitépróg rentowności
siège socialsiedziba główna
SIRENfrancuski odpowiednik REGON
SIRETnumer statystyczny w spisie przedsiębiorstw
SMICustawowe wynagrodzenie minimalne
société cotéespółka giełdowa
société mèrespółka macierzysta
soldesaldo
solde initialsaldo początkowe
sortie de trésoreriewypłata z kasy
sous-traitantpodwykonawca
stockmagazyn
surplus d’apportnadwyżka wkładu
tableau des flux de trésorerierachunek przepływów pieniężnych
targetcel
taux d’amortissementstawka amortyzacji
taux de base interbanquespodstawowa stopa międzybankowa
taux de rendement interne d’un investissementwewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji
taux nominalstawka nominalna
taux standard d’imputation des frais indirectsstandardowa stawka opłaty za koszty pośrednie
TESE : titre emploi-service entreprise.uproszczona obsługa księgowa zatrudnionych
titres de participationudziałowe papiery wartościowe
titres immobilisészablokowane papiery wartościowe
traçabilitéidentyfikowalność
tranche à moins d’un an de la dette à long termemniej niż rok długu długoterminowego
trésorerie disponiblegotówka dostępna
trésorerie et équivalents de trésorerieśrodki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
tva collectéePobrany podatek VAT
tva exigiblenależny podatek VAT
tva récupérableVAT podlegający zwrotowi
un callrozmowa przez telefon
URSSAFfrancuski odpowiednik ZUS
valeur ajoutéewartość dodana
valeur futureprzyszła wartość
valeur nominalewartość nominalna
valeur vénalewartość rynkowa
valeurs mobilières de placementinwestycyjne papiery wartościowe
vente de gré à grésprzedaż za obopólną zgodą
virement bancaireprzelew bankowy
wordingdobór słów
yapukawystarczy żeby